Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" Дата 2007-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 00293522
за КОАТУУ 6810600000
Територія Хмельницька за КФВ 10
Форма власності Приватна власнiсть за СПОДУ 07154
Орган державного управління Самостiйне за ЗКГНГ 00000
за КВЕД 26.15.0
Галузь Д/в Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Виробництво та оброблення iнших видiв скла та виробiв iз скла    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТА, ВУЛ. КIРОВА, 68  


БAЛAНС
на 2006-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 0 7.6
первісна вартість 011 0 8.4
накопичена амортизація 012 0 0.8
Незавершене будівництво 020 728.9 94.4
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 1471.1 4400.4
первісна вартість 031 3210.4 6512.3
знос 032 1739.3 2111.9
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 2305.9 710.1
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 4505.9 5212.5
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 826.5 317.5
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 1187.9 287.4
готова продукція 130 97.9 2586.8
товари 140 14.9 14.6
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 27.5 128
первісна вартість 161 27.5 128
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 455.1 394.8
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 252.5 108.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 231.7 1
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 27.6 282.3
Усього за розділом II 260 3121.6 4121.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 7627.5 9333.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 5829.9 5829.9
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1077.7 1076.7
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1340 -1797.4
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 5567.6 5109.2
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 1050.5 1001.5
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 1050.5 1001.5
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 449.7
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 920 920
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 59.1 807.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 4.2 83.1
з позабюджетних платежів 560 0 0.9
зі страхування 570 0 117.5
з оплати праці 580 14 219.4
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 12.1 625.1
Усього за розділом IV 620 1009.4 3223
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 7627.5 9333.7Примітки: Д/в
 
Керівник: Видойник Галина Iванiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Ковтун Лiна Леонтiївна
  (підпис, прізвище, ініціали)