Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" Дата 2007-01-01
за ЄДРПОУ 00293522
за КОАТУУ 6810600000
Територія Хмельницька за КФВ  
Орган державного управління Самостiйне за СПОДУ 07154
за ЗКГНГ 00000
Галузь Д/в за КВЕД 26.15.0
Вид економічної діяльності Виробництво та оброблення iнших видiв скла та виробiв iз скла Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2606.8 0
Податок на додану вартість 015 ( 390 ) ( 0 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 710.7 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1506.1 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 835 ) ( 0 )
Валовий:      
прибуток 050 671.1 0
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 405.7 535.7
Адміністративні витрати 070 ( 483 ) ( 154.4 )
Витрати на збут 080 ( 34.6 ) ( 14.3 )
Інші операційні витрати 090 ( 781.9 ) ( 903.6 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 222.7 ) ( 536.6 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0.3 0
Інші доходи 130 1597.8 0
Фінансові витрати 140 ( 213.1 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1619.7 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 457.4 ) ( 536.6 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 457.4 ) ( 536.6 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 457.4 ) ( 536.6 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1663.1 56.5
Витрати на оплату праці 240 1583.5 415.5
Відрахування на соціальні заходи 250 580.5 162.7
Амортизація 260 384.6 77.4
Інші операційні витрати 270 565 360.2
Разом 280 4776.7 1072.3

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 23319464 23319464
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 23319464 23319464
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.019 0.2
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.019 0.2
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/в
 
 
Керівник: Видойник Галина Iванiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Ковтун Лiна Леонтiївна
  (підпис, прізвище, ініціали)