Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРТИЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" Дата 2007-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 00293522
за КОАТУУ 6810600000
Територія Хмельницька за КФВ  
Орган державного управління Самостiйне за СПОДУ 07154
за ЗКГНГ 00000
Галузь Д/в за КВЕД 26.15.0
Вид економічної діяльності Виробництво та оброблення iнших видiв скла та виробiв iз скла Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2006 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 457.4 0 536.6
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 384.6 X 77.4 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0.1 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 21.6 0 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 213.1 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 162 0 0 459.2
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 3079.4 0 1532.6
витрат майбутніх періодів 090 0 0 0 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 958.4 0 978.3 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 1959 0 1013.5
Сплачені:          
відсотки 130 X 143.5 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 2102.5 0 1013.5
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 2102.5 0 1013.5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 1595.8 X 0 X
необоротних активів 190 2.5 X 0 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0.3 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 127.4 X 810.3
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1471.2 0 0 810.3
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1471.2 0 0 810.3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 1000 X
Отримані позики 320 450 X 1050.5 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 49.3 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 400.7 0 2050.5 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 400.7 0 2050.5 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 230.6 226.7 0
Залишок коштів на початок року 410 231.7 X 5 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0.1 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1 X 231.7 X

Примітки: д/в
 
 
Керівник: Видойник Галина Iванiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Ковтун Лiна Леонтiївна
  (підпис, прізвище, ініціали)