Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
"На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фiнансова звiтнiсть дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану товариства станом на 31 грудня 2006 року. Аудиторський висновок є умовно-позитивним."

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
Е-mail, www-адреса на пiдприємствi вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю можливiстi пiдлючення до iнтернета. Простi акцiї на пред'явника, привiлейованi акцiї на пред'явника вiдсутнi. За звiтний перiод змiн у персональному складi службових осiб не було.