Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 29.08.2005
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення Хмельницька обл., м.Славута, ЗАТ "Кросно-Україна"
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 92.85
Питання порядку денного 1.Звiт правлiння за 2004 рiк. Затвердження звiту. 2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi то-ва та порядок розподiлу прибутку. 3. Звiт спостережної ради. Затвердження звiту. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї затвердження звiту. 5. Прийняття рiшення про напрямки дiяльностi та розвитку товариства. 6. Прийняття рiшення про збiльшення статутного фонду товариства шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй. 7. Затвердження розподiлу акцiй додаткового випуску. 8. Прийняття рiшення про змiну назви ЗАТ "Кросно-Україна". 9. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту товариства, повязаних iз збiльшенням статутного фонду, змiни назви та iнших змiн до статуту (нова редакцiя). 10. Обрання заступника голови правлiння.
Хто скликав позачергові збори д/в
Причина скликання позачергових зборів д/в
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/в
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами 000000000
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Примітки - Позачерговi збори товариством за звiтний перiод не скликалися. - Пiдприємством не встановленi дата облiку виплати дивiдендiв, дата початку та закiнчення виплати дивiдендiв. - Товариством не передбачена юридична особа, уповноважена виплачувати дохiд за його цiнними паперами.