Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП"Аудиторська фiрма"Iнсайт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33278507
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071,м.Київ, вул.Оболонська,12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0185 24.11.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 3609 30.06.2001
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року Цей Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) адресовано Керiвництву емiтента, власникам цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства «Славутський склозавод», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Основнi вiдомостi про Публiчне акцiонерне товариство «Славутський склозавод»: Повне найменування Публiчне акцiонерне товариства «Славутський склозавод» Скорочене найменування ПАТ «Славутський склозавод» Код за ЄДРПОУ 00293522 Мiсцезнаходження вул. Острозька, буд. 68, м. Славута, Хмельницька обл., 30000 Державна реєстрацiя 05 грудня 2001 року Основнi види дiяльностi 23.19 Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Славутський склозавод», що додається та включає баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р., звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за 2015 рiк, а також примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї ї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно позитивної думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 12 «Податок на прибуток» визначено пiдходи щодо вiдображення у Балансi вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Товариство не розраховує та не вiдображає в балансi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання окремими статтями необоротних активiв i довгострокових зобов'язань вiдповiдно до вимог МСБО 12 «Податок на прибуток». Умовно-позитива думка На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в наведеному вище параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року та результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнша допомiжна iнформацiя 1. Вартiсть чистих активiв Товариства Вiдповiдно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.1999р. одним iз основоположних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi є принцип безперервностi, вiдповiдно до якого оцiнка активiв та зобов'язань пiдприємства здiйснюється виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати далi. Вiдповiдно до пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003 року безперервне iснування пiдприємства поставлено в залежнiсть вiд вартостi чистих активiв акцiонерного Товариства. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. Статтею 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року визначено, що власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року № 485 (з врахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi) вартiсть чистих активiв акцiонерних товариств розраховується за даними фiнансової звiтностi. За даними Балансу ПАТ «Славутський склозавод» станом на 31.12.2015 року вартiсть чистих активiв Товариства становить 845 тис. грн. Статутний капiтал становить 5830 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. На думку аудитора продовження дiяльностi товариства на безперервнiй основi пiдлягає сумнiву. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання, аудитор, у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 3. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України. ПАТ «Славутський склозавод» у звiтному перiодi не випускало цiннi папери. 4. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента. Як встановлено в процесi перевiрки фiнансової звiтностi товариства, протягом 2015 року дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не вiдбувалися. Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Аудитор виконав аналiтичнi процедури на встановлення вiдповiдностi угод законодавству. Значнi правочини протягом звiтного року товариство не вчиняло. 5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: загальнi збори акцiонерiв; голова товариства; наглядова рада; ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Протягом 2015 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснювала голова товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства. Наглядова рада товариства створена вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами товариства, тому наглядовою радою товариства не було прийнято рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора, що не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї регламентовано статутом. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року та вимогам Статуту; наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. На товариствi створена прийнятна органiзацiйна структура, в якiй ефективно розподiленi сфери повноважень i вiдповiдальностi; розподiл обов'язкiв призначений для зменшення можливостей, якi дають змогу будь-якiй особi обiймати посаду, що дозволяє їй робити та приховувати помилки або шахрайськi дiї у звичайному ходi виконання своїх обов'язкiв; в товариства наявнi посадовi iнструкцiї; бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до прийнятої управлiнським персоналом облiкової полiтики в спецiалiзованiй бухгалтерськiй програмi, що забезпечує арифметичну точнiсть записiв; управлiнським персоналом здiйснюється вiзування фiнансових, розрахункових, матерiальних та виробничих документiв, дозволiв; заборгованiсть товариства пiдтверджується актами звiрки; на товариствi забезпечено фiзичний захист активiв. Внутрiшнiй контроль регламентований та запроваджений на постiйнiй основi. 6. Ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi процедури: аналiтичнi, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження, порiвняння. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства. Аудиторська фiрма не надавала iншi послуги товариству, крiм послуг з обов’язкового аудиту, а також є незалежною вiд юридичної особи при проведеннi аудиту. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Iнсайт». Код за ЄДРПОУ 21340266. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi України № 0757 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0085 видане Аудиторською палатою України 23.12.2010р. (рiшення АПУ №224/4). Мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12, тел./факс: (044) 425-97-13. E-mail: insaiteK@ukr.net Виконавець: Структурний пiдроздiл Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми «Iнсайт». Код за ЄДРПОУ 26158342. Мiсцезнаходження: 30100, Хмельницька обл., м. Нетiшин, вул. Ринкова, 5, а/с 483, тел./факс: (03842) 9-09-17. E-mail: insite2008@ukr.net Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Договiр № 6 на проведення аудиту укладено 16 лютого 2016 року. Договiр вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210. Дата початку проведення аудиту – 16 лютого 2016 року. Дата закiнчення проведення аудиту – 24 лютого 2016 року. Директор СП ТОВ АФ «Iнсайт», аудитор — О.Г. Алексiйчук Сертифiкат №005432 вiд 22 липня 2003 р. (чинний, дiю подовжено) Аудитор — К.I. Рубановська Сертифiкат №002301 вiд 06 червня 1995 р. (чинний, дiю подовжено) ДАТА ВИСНОВКУ: 24.02.2016р. м. Нетiшин
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року 1. Iнформацiя про Товариство. Публiчне акцiонерне товариство «Славутський склозавод» (далi Товариство) створене та дiє на засадах приватної форми власностi. Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 березня 2011 року (протокол № б/н) змiнено найменування товариства з закритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство «Славутський склозавод». Мiсцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., мiсто Славута, вулиця Острозька, будинок 68. Основними видами дiяльностi Товариства є: - Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних. - Оптова торгiвля фарфором, скляним посудом i засобами для чищення. - Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах. - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Славутський склозавод». Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства станом 31 грудня 2015 року складала 8 осiб. Товариство не має на кiнець звiтного перiоду фiлiй, структурних пiдроздiлiв та представництв. Товариство є членом Корпорацiї «Укрбудматерiали» (код 35135133), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павлiвська, б. 29. Акцiї Товариства розподiляються мiж акцiонерами таким чином: Акцiонери Товариства 31.12.2014 31.12.2015 % % Юридичнi особи (8 осiб) 28,82 24,66 Фiзичнi особи (142 особи) 71,18 75,34 Разом 100 100 2. Концептуальна основа подання та компоненти звiтностi Цi Примiтки складенi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та є невiд’ємною частиною фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Славутський склозавод» за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року, складеної на основi МСФЗ. Товариство вперше застосувало МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було обрано 01 сiчня 2012 року. Подана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року, пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ керiвний персонал застосовував мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi в редакцiї, що оприлюднена на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2015р. Цю фiнансову звiтнiсть за МСФЗ пiдготовлено згiдно з принципом подальшого безперервного функцiонування, який передбачає безперервнiсть дiяльностi, реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань. Фiнансову звiтнiсть подано у тисячах українських гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. Фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складено на основi бухгалтерських записiв, що здiйснювались згiдно з законодавством України, а також з внесенням коригувань статей з метою достовiрного подання iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Повний комплект фiнансової звiтностi ПАТ «Славутський склозавод» включає: 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р.; 2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; 4. Звiт про власний капiтал за 2015 рiк; 5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк. На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, вiдповiдно до яких форми фiнансової звiтностi пiдприємств (крiм банкiв) i порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, Товариством забезпечено складання фiнансової звiтностi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73. 3. Облiкова полiтика. Основа ведення бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi, на основi єдиної облiкової полiтики Товариства, затвердженої наказом № 1 вiд 19 сiчня 2012 року. Основи надання iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть Товариства надається у повнiй вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти i iнтерпретацiї Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Iнформацiя надається, виходячи iз базису оцiнки по iсторичнiй вартостi (собiвартостi). Оцiнка здiйснюється вiдносно справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Грошовi кошти Товариства. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в Товариствi вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi документи i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України – гривнi. Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно вiдповiдно до перiоду оренди. У випадку надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012р., датою початку оренди умовно вважається 1 сiчня 2012р. Визнання доходiв i витрат. Доходи Товариства визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Основнi засоби. Основнi засоби Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби – це матерiальнi активи Товариства, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби Товариства облiковуються по об’єктах. Об’єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати, пов’язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна, лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом Товариства. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд Товариства) i утримуються компанiєю на протязi перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: – права користування природними ресурсами; – права користування майном; – права на знаки для товарiв i послуг; – права на об'єкти промислової власностi; – авторськi та сумiжнi з ними права; – iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: – iснує ймовiрнiсть, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; – якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв. На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Зменшення корисностi активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення активiв: – бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; – старiння чи пошкодження активу; – суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; – перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; – суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв. Зобов’язання i резерви. Облiк i визнання зобов’язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи». Зобов’язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 «Виплати працiвникам». В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов’язковi внески в Пенсiйний фонд за своїх працiвникiв в розмiрi, передбаченому законодавством України. Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Товариство визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту Товариства. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв. Пов’язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов’язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов’язанi особи в Товариства наявнi. 4. Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 5. Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi У поточному роцi Товариство застосовувало стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансових звiтiв. При складаннi звiтностi за МСФЗ було застосовано нижче приведенi стандарти: МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»; МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти»; МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»; МСБО 8 «Облiковi полiтики: змiни в облiкових оцiнках та помилки»; МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»; МСБО 12 «Податки на прибуток»; МСБО 16 «Основнi засоби»; МСБО 18 «Дохiд»; МСБО 19 «Виплати працiвникам»; МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони»; МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти подання»; МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»; МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»; МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи»; МСБО 38 «Нематерiальнi активи»; МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». У звiтному роцi Товариством було застосовано МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 6. Форми фiнансової звiтностi. Товариство визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до рекомендацiй МСБО 1. Баланс складається методом подiлу активiв i зобов’язань на поточнi i довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО. Примiтки до балансу Примiтка 1 До складу нематерiальних активiв товариством вiднесено бухгалтерську програму 1С Пiдриємство та Антивiрус Касперського. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом. Розшифровка нематерiальних активiв Тис.грн. СТАТТI На 31.12.2015 На 31.12.2014 Первiсна вартiсть 8 8 Накопичена амортизацiя (8) (8) Балансова вартiсть нематерiальних активiв - - Примiтка 2 Строки корисного використання основних засобiв: для будiвель – 240 мiсяцiв; для споруд – 180 мiсяцiв; для передавальних пристроїв – 120 мiсяцiв; для транспортних засобiв – 60 мiсяцiв; для iнструментiв, приладiв, iнвентарю – 48 мiсяцiв; для машин та обладнання – 60 мiсяцiв. Розшифровка iнформацiї щодо основних засобiв Тис.грн. 2.1. Основнi засоби 31.12.2015 31.12.2014 Первiсна вартiсть 5520 5566 Знос 3674 3527 Залишкова вартiсть 1846 2039 В тому числi: Земельнi дiлянки 470 470 Будинки та споруди 3581 3581 Машини та обладнання 1409 1455 Транспортнi засоби 51 51 Iнструменти, прилади та iнвентар 9 9 Станом на 31.12.2015, 31.12.2014 року основнi засоби, що є забезпеченням банкiвських кредитiв, вiдсутнi. Примiтка 3 Класифiкацiя запасiв товариства на звiтну дату: Тис.грн. Запаси 31.12.2015 31.12.2014 Тара й тарнi матерiали 52,6 22,2 Iншi матерiали 15,9 9,9 Напiвфабрикати 47,6 31,1 Готова продукцiя 195,7 249,2 Разом: 311,8 312,4 Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання. Запаси, якi виступали б предметом застави чи будь-якого iншого забезпечення, станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi. Примiтка 4 Тис.грн. 4.1 Дебiторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2014 Дебiторська заборгованiсть покупцiв 93,1 118,7 Резерв сумнiвних боргiв - - Разом: 93,1 118,7 Для нарахування резерву сумнiвних боргiв, а також способу розрахунку коефiцiєнта сумнiвностi ПАТ обрало метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi i зафiксувало це в наказi про облiкову полiтику. Тобто резерв визначається шляхом оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв. ПАТ проаналiзувало поточну дебiторську заборгованiсть на предмет виявлення сум сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2015р. Оскiльки товариством обрано метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, то аналiзуючи, дебiторську заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю, розрахунки за яку покупець проводить регулярно згiдно з графiком, передбаченим договором, товариство не має сумнiву щодо погашення такої заборгованостi, а отже немає потреби створювати резерв сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2015р. Такий самий пiдхiд застосовується i до заборгованостей за перерахованими авансами. Оскiльки строки виконання зобов’язань, визначенi в договорах, постачальниками не порушуються, або пiдписана додаткова угода про вiдмову вiд подальшого виконання договору, то у товариства немає сумнiвiв щодо виконання постачальниками своїх зобов’язань, отже, не було пiдстав для нарахування резерву. 4.2 Iнша заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2014 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 25,3 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2,8 Разом: 25,3 2,8 Примiтка 5 Товариством протягом 2015 року отримано банкiвськi проценти за депозитами в розмiрi 8,6 тис.грн. Нижче наведено структуру грошових коштiв станом на звiтну дату ПАТ «Славутський склозавод» Тис. грн. 15.1 Грошовi кошти 31.12.2015 31.12.2014 Грошi на поточному рахунку в українськiй гривнi 24,5 12,8 Iншi рахунки в банку 20,0 50,0 Грошi у касi 0 0 Разом: 44,5 62,8 Станом на 31.12.2015 грошовi кошти, використання яких Товариством було б неможливе або ускладнене, вiдсутнi. Примiтка 6 Станом на 31.12.2015 року розмiр заявленого та зареєстрованого статутного капiталу Товариства складає 5829,9 тис. грн. Статутний капiтал сформований за рахунок розповсюдження мiж учасниками товариства простих iменних акцiй в кiлькостi 23 319 464 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Сформований статутний капiтал станом на 31.12.2015 року повнiстю сплачений. Тис.грн. 6.1 Власний капiтал 31.12.2015 31.12.2014 Зареєстрований капiтал 5829,9 5829,9 Капiтал у дооцiнках 1076,7 1076,7 Примiтка 7 Товариством проведено аналiз кредиторської заборгованостi. Тис.грн. 7.1. Поточна кредиторська заборгованiсть та iншi зобов’язання 31.12.2015 31.12.2014 Векселi виданi 1458,0 1458,0 Поточна кредиторська заборгованiсть 6,5 20,4 Податковi зобов`язання 9,5 - Iншi поточнi зобов’язання 2,4 - Разом: 1476,4 1478,4 7.2. Витрати на персонал Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Витрати на плату працi 162 166 Вiдрахування на соцiальнi заходи 286 287 Разом: 448 453 Єдиними виплатами працiвникам Товариства є короткостроковi виплати: заробiтна плата, одноразовi премiї, внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та iншi виплати i нарахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України. Програми пенсiйного забезпечення Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, Товариство визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони Пов’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони». Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають фактичну контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Товариством, основний управлiнський персонал Товариства i члени їх сiмей. Пiд час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Товариство визначило зв’язаних осiб - провiдний управлiнський персонал Товариства, який складається з голови правлiння, Наглядової ради, Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, головного бухгалтера. У 2014 та 2015 роках виплати провiдному управлiнському персоналу здiйснювалися лише головi товариства та головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати: Вид виплат 2014 рiк 2015 рiк тис. грн. тис. грн. Короткостроковi виплати 105,8 106,8 Виплата дивiдендiв 0 0 Iншi довгостроковi виплати 0 0 Всього: 105,8 106,8 Виплати по закiнченню трудової дiяльностi та iншi довгостроковi виплати не виплачувалися. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Примiтка 8 Структура доходiв Товариства за 2015 та 2014 роки: Тис.грн. 8.1. Дохiд вiд продажу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Дохiд вiд продажу готової продукцiї i товарiв 302 205 Дохiд вiд продажу послуг 551 547 Разом: 853 752 8.2. Iншi доходи Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 14 25,6 Прибуток вiд списання кредиторської заборгованостi 0 25,6 Iншi 14 - Iншi доходи 0 1,7 Фiнансовi доходи 9 8,0 Разом: 23 35,3 Примiтка 9 Структура витрат Товариства за 2015 та 2014 роки: Тис.грн. 9.1. Собiвартiсть продажу товарiв, робiт, послуг Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Амортизацiя 188 189,4 Послуги 10 1,3 Матерiали 276 357,3 Соцiальне страхування 22 21,8 Заробiтна плата 57 61,2 Разом: 553 631 Тис.грн. 9.2. Адмiнiстративнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Амортизацiя 1,1 1,1 Послуги 47,8 39,7 Матерiали 0,7 - Соцiальне страхування 40,1 40,0 Заробiтна плата 105,0 104,8 Податки 86,2 69,8 Банкiвськi % 2,1 1,1 Разом: 283,0 256,5 Тис.грн. 9.3. Iншi операцiйнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Пiльговi пенсiї 224,3 225,6 ПДВ з витрат не господарської дiяльностi - 1,7 Штрафи, пенi - 2,0 Iншi 28,8 2,0 Разом: 253,1 231,3 8. Подiї пiсля звiтної дати Згiдно з вимогами МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» керiвництво Товариства повiдомляє, що пiсля звiтної дати коригуючи подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2015 року, не вiдбувалися. Цю фiнансову звiтнiсть затверджено до випуску 03 лютого 2016 року. Керiвник ______________ Мигович I.С. Головний бухгалтер ______
д/н
д/н