Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Товариства Мигович Iрина Станiславiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Шевчук Галина Петрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Погаєв Олександр Костянтинович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Терещенко Артур Станiславович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Денис Миколайович д/н д/н д/н 981281 4.208 981281 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Дмитрiв Наталя Йосипiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 981281 4.208 981281 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.