Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Публiчне акцiонерне Товариство"Славутський склозавод" (далi Товариство) створене та дiє на засадах приватної форми власностi.Вiдповiдно до вимог Закону України"Про акцiонернi Товариства" та рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 березня 2011року(Протокол №б/н) змiнено найменування товариства з закритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство"Славутський склозавод".
ПАТ"Славутський склозавод" в своїй органiзацiйнiй структурi не має дочiрних пiдприємств,фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
д/н
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, установами.
ПАТ"Славутський склозавод" не мав пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
1.Органiзацiя та ведення облiку, методологiчнi аспекти облiкової полiтики Товариства регламентовано наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства" №2вiд 05.02.2014р.Зазначений наказ розроблено до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку(МСФЗ/МСБО)
2.Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi до вимог Закону України"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi."№ 996ХIV вiд 16.07.1999р.,Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.Данi за бухгалтерськими рахунками спiвставнi iз бухгалтерськими регiстрами, головною книгою i фiнансовою звiтнiстю та пiдтверджуються первинними документами.
3. Повний пакет фiнансової звiтностi ПАТ"Славутський склозавод" пiдготовлений вiдповiдно МСФЗ станом на 31.12.2015року , представлена та розкрита фiнансова iнформацiя вимогам МСФЗ.
3.Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ"Славутський склозавод", вiдповiдно МСФЗ (перший рiчний повний комплект фiнансової звiтностi , вiдповiдно до пiдготовки якої робиться чiтка заява про повне дотримання МСФЗ) складається станом на 31.12.2013р.
4. За 2012рiк Товариством складалася попередня фiнансова звiтнiсть на основi МСФЗ, показники якої були використанi в якостi порiвняльної iнформацiї для складання фiнансової звiтностi у повнiй вiдповiдностi до МСФЗ, починаючи зi звiтних перiодiв 2013року.
5.Представлення i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1.Порiвняльна iнформацiя подається у вiдношеннi одного попереднього перiоду-2012року.У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних корегувань статей i їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у вiдповiднiсть з МСФЗ.
6.Застосована Товариством облiкова полiтика (за виключенням положень, якi зазначенi у параграфi цього Висновку, щодо модифiкацiї думки) є в цiлому прийнятною i вцiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi."вiд 16.07.1999р.№ 996-ХIV, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами та вимогам iншого чинного законодавства України.Облiковi оцiнки (за виключенням положень, якi зазначенi у параграфi цього Висновку щодо модифiкацiї думки), зробленi управлiнським персоналом, є прийнятними.Iнформацiя, представлена у фiнансових звiтах, є вiдповiдною, надiйною та зрозумiлою, що дозволяє користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та подiй на подану iнформацiю(iз врахуванням обмежень щодо порiвняльної iнформацiї,що спричиненi обранням дати переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. та складання попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi на основi МСФЗ).
7. Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013р., зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р.за №336/22868, що вiдповiдає вимогам пункту 4 статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIV. У фiнансовiй звiтностi наведена iнформацiя, розкриття якої вимагають мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та / або iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України з питань бухгалтерського облiку. Iнформацiя, що пiдлягає розкриттю, наведена безпосередньо у фiнансових звiтах або у примiтках до фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг; залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй,нових товарiв,його положення на ринку; iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї(послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об’ємi постачання.
ПАТ"славутський склозавод" - українське пiдприємство в сферi декорування склопосуду та надання послуг по декоруванню сортового посуду , ваз рiзними методами нанесення декору, а саме:
- розробка i наклейка деколей i логотипiв з подальшим випалом i закрiпленням фарби в сучаснiй електромуфельнiй печi;
- матування скловиробiв,як пiд шаблон, так i використовуючи захиснi покриття пiд рiзнi види рисунку;
- художнiй розпис низькотемпературними фарбами;
- аерографiчний метод нанесення декору рiзною гамою кольорiв;
Дизайн виробiв i упаковки розробляється в сучасному стилi, що користується попитом як сувенiрна продукцiя.
Сировину для декорувааня замовляємо в постачальникiв вiтчизняних виробникiв(деколь, упаковку, фарбу, та iншi).
Посуд для декорування закуповуємо якi вiтчизняних виробникiв, так i закордонних(Росiя, Туреччина, Польща).
Основне виробництво (виготовлення склопосуду) на сьогоднiшнiй день зупинене.
На теперiшнiй час основними напрямками пiдприємства є:
- розпрдаж продукцiї на складах;
- утримати задовiльний стан самого пiвдприємства з усiма його активами i майном;
- реалiзовуючи i декоруючи продукцiю втримати бренд пiдприємства;
- шукати iнвесторiв для подальшої спiльної дiяльностi;
- вести маркетинговi дослiдження ринку скла, фарфору, керамiки i будiвельних матерiалiв;
- шукати орендарiв для задiювання виробничих площадок i гаражних примiщень;
- шукати покупцiв для продажу даної площадки.
Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв товариством не проводилось , а також не планується проводити у найближчий час.
д/н
д/н
ПАТ"Славутський склозавод" знаходиться на повному господарському розрахунку. Поточнi потреби задовiльняються виходячи з фiнансового стану.
Штрафна санкцiя в сумi 170грн. була сплачена товариством згiдно Постанови№ 921 за нерозмiщення особливої iнформацiї про змiни у складi посадових осiб емiтента у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з ЦП та ФР про ринок цiнних паперiв 24.12.20015р.
д/н
ПАТ"Славутський склозавод" виконав всi укладенi в звiтному перiодi договори.
На поточний рiк Товариством не планується розширення та реконструкцiя виробництва.
Дослiджень та розробок емiтентом ПАТ"Славутський склозавод" не проводилось.
Судовi справи вiдсутнi.
Додаткової iнформацiї не має.