Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.03.2016
Кворум зборів** 70.54
Опис Порядок денний: 1.Обрання голови та секретаря зборiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї. 3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Звiт Голови Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2015роцi. Затвердження звiту. 5.Звiт Наглядової ради.Затвердження звiту. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї.Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та Балансу Товариства. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Товариства та Ревiзiйної комiсiї. 8.Затвердження порядку покриття збиткiв за 2015рiк.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.