Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 845 1058
Статутний капітал (тис. грн.) 5830 5830
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5830 5830
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР(Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р.№87.Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою :Чистi активи =Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв -Доовгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання-Забезпечення наступних виплат i платежiв -Доходи майбутнiх перiодiв. Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого Статутного капiталу.Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй перiод:2536-1478=1053. Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод: 2321-1476=845
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 845-5830=-4985тис.грн. ПАТ"Славутський склозавод" не вiдповiдає вимогам ч.3.ст.155 Цивiльного кодексу України,ЗУ"Про акцiонернi товариства"