Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство"Аудиторська фiрма"Iнсайт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33278507
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ,вул.Оболонська,29
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3609 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0662 26.01.2017
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» за 2016 рiк станом на 31.12.2016 року Цей Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) адресовано Управлiнському персоналу товариства, власникам цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства «Славутський склозавод», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (скорочена назва – ПАТ «Славутський склозавод»; код по ЄДРПОУ 00293522, мiсцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, буд. 68), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2016р., звiт про сукупнi доходи, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї ї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно позитивної думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 12 «Податок на прибуток» визначено пiдходи щодо вiдображення у Балансi вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Товариство не розраховує та не вiдображає в балансi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання окремими статтями необоротних активiв i довгострокових зобов'язань вiдповiдно до вимог МСБО 12 «Податок на прибуток». Умовно-позитива думка На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в наведеному вище параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року та результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнша допомiжна iнформацiя 1. Вартiсть чистих активiв Товариства. Вiдповiдно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.1999р. одним iз основоположних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi є принцип безперервностi, вiдповiдно до якого оцiнка активiв та зобов'язань пiдприємства здiйснюється виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати далi. Вiдповiдно до пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003 року безперервне iснування пiдприємства поставлено в залежнiсть вiд вартостi чистих активiв акцiонерного Товариства. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. Статтею 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року визначено, що власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року № 485 (з врахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi) вартiсть чистих активiв акцiонерних товариств розраховується за даними фiнансової звiтностi. За даними Балансу ПАТ «Славутський склозавод» станом на 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв Товариства становить 765 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить (-5065) тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. Як наслiдок розмiр чистих активiв ставить пiд сумнiв принцип «безперервнiсть». На думку аудитора продовження дiяльностi товариства на безперервнiй основi пiдлягає сумнiву. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання, аудитор, у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 3. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента. Як встановлено в процесi перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi товариства, протягом 2016 року дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не вiдбувалися. Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Аудитор виконав аналiтичнi процедури на встановлення вiдповiдностi правочинiв законодавству. Значнi правочини протягом товариство не вчиняло. 4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: загальнi збори акцiонерiв; голова товариства; наглядова рада; ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. Рiчнi загальнi збори товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року, що вiдповiдає вимогам ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Протягом 2016 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснював голова товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом. За звiтний рiк змiни у складi виконавчого органу Товариства не вiдбувались. Наглядова рада товариства створена вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї регламентовано Статутом. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв товариства, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi процедури: аналiтичнi, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження, порiвняння. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi товариства, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства. 5. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi. Аналiз показникiв фiнансового стану товариства подано в таблицi, при цьому показники лiквiдностi та платоспроможностi обчислено станом на 31.12.2016р., а показники рентабельностi - за 2016 рiк. Фiнансовий стан ПАТ «Славутський склозавод» за 2016 рiк. Коефiцiєнт Станом на 31.12.2016р. Нормативне значення 1.Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1. Загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) Кз.л.= Пiдсумок роздiлiв II - III активу _ Пiдсумок роздiлiв II - IV пасиву 1.2. Абсолютної лiквiдностi Ка.л.= Грошовi кошти (р.1165) + Поточнi фiн.iнвестицiї (р.1160) Пiдсумок роздiлу III пасиву 0,35 0,1 1 – 2 0,2 – 0,3 2. Коефiцiєнт автономiї Кавт.= Пiдсумок роздiлу I пасиву _ Валюта балансу (код рядку 1900) 0,35 0,25 – 0,5 3. Коефiцiєнт фiнансового ризику Кф..= Пiдсумок роздiлiв II - IV пасиву Пiдсумок роздiлу I пасиву 1,92 0,5 – 1 4. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу Кф.н.= Власнi оборотнi кошти (р.1495 + р.1595 - р.1095) Пiдсумок роздiлу I пасиву вiд’ємне значення 0,4 – 0,6 5. Коефiцiєнт рентабельностi всiх активiв Кр.а.= Код рядку 2350/2355 Ф.№2 _ (р. 1300 на поч. перiоду + р. 1300 на кiн. перiоду Ф.№1):2 вiд’ємне значення 0 Фiнансовий стан ПАТ «Славутський склозавод» характеризується показниками, на пiдставi значень яких аудиторами зроблено висновок про реальну перспективу фiнансового стану товариства та достовiрнiсть його функцiонування як суб’єкта господарювання. А саме: Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) показує достатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становить 0,35, що свiдчить про недостатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Значення коефiцiєнта 0,1 свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв товариства, якi можуть бути використанi для негайного погашення короткострокових зобов'язань. Коефiцiєнт автономiї показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення коефiцiєнта свiдчить, що 35% власного капiталу авансованi у дiяльнiсть пiдприємства. Коефiцiєнт фiнансового ризику характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Значення коефiцiєнту свiдчить, що на 1,00 грн. власного капiталу, вкладених в активи товариства, припадає 1,92 грн. позикових коштiв. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу характеризує яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована. Вiд’ємне значення коефiцiєнта свiдчить, що пiдприємство не використовує власний капiтал для фiнансування поточної дiяльностi. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує, наскiльки ефективно пiдприємство використовує свої активи для отримання прибутку. Вiд’ємне значення коефiцiєнта свiдчить, що активи товариства використовуються неефективно. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний фiнансовий стан товариства. Протягом звiтного року не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудитором не встановлено. Аудитори не володiють iнформацiєю, щодо подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу та якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни показникiв фiнансової звiтностi. Аудиторська фiрма не надавала iншi послуги товариству, крiм послуг з обов’язкового аудиту, а також є незалежною вiд товариства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Iнсайт». Код за ЄДРПОУ 33278507. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi України № 3609 видане Аудиторською палатою України 30.06.2005 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0662 видане Аудиторською палатою України 26.01.2017р. (рiшення АПУ №338/3). Мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 29, тел./факс: (044) 353-56-57. E-mail: insite2008@ukr.net Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Договiр № 7 на проведення аудиту укладено 09 березня 2017 року. Договiр вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210. Дата початку проведення аудиту – 09 березня 2017 року. Дата закiнчення проведення аудиту – 20 березня 2017 року. Аудитор — Л.I.Самойленко Сертифiкат №006021 вiд 26 грудня 2010р. (чинний, дiю подовжено) ДАТА ВИСНОВКУ: 20.03.2017р. м. Київ, вул. Оболонська, 29.
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» за 2016 рiк станом на 31.12.2016 року 1. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (далi – Товариство) складена станом на 31 грудня 2016 року, за рiк, який закiнчився цiєю датою, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ). При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ управлiнський персонал Товариство застосовувало мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi в редакцiї, що оприлюднена на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2016р. Для виконання окремих вимог цих стандартiв необхiдним є запровадження складних органiзацiйно-технiчних заходiв. При цьому застосування цих вимог не у всiх випадках вплив на показники фiнансової звiтностi буде мати суттєвий характер. Тому цi окремi вимоги, iнформацiю щодо яких надано у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi, передбачено застосувати при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Компоненти фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року мiстять порiвняльну iнформацiю за попереднiй перiод. Управлiнський персонал продовжує реалiзовувати заходи щодо покращення фiнансового стану Товариства i вважає, що застосування принципу безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної господарської дiяльностi. Звiтнiсть подано у тисячах українських гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. Повний комплект фiнансової звiтностi Товариства включає: 1. Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2016р.; 2. Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2016 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; 4. Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; 5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Товариством забезпечено складання фiнансової звiтностi за формами, якi вiдповiдають вимогам МСБО 1. Цю фiнансову звiтнiсть було затверджено до випуску головою правлiння ПАТ «Славутський склозавод» 03 лютого 2017 року. Iнформацiя про Товариство. Публiчне акцiонерне товариство «Славутський склозавод» (далi Товариство) створене та дiє на засадах приватної форми власностi. Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 березня 2011 року (протокол № б/н) змiнено найменування товариства з закритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство «Славутський склозавод». Мiсцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., мiсто Славута, вулиця Острозька, будинок 68. Основними видами дiяльностi Товариства є: - Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних. - Оптова торгiвля фарфором, скляним посудом i засобами для чищення. - Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах. - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Славутський склозавод». Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства станом 31 грудня 2016 року складала 9 осiб. Товариство не має на кiнець звiтного перiоду фiлiй, структурних пiдроздiлiв та представництв. Товариство є членом Корпорацiї «Укрбудматерiали» (код 35135133), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павлiвська, б. 29. Акцiї Товариства розподiляються мiж акцiонерами таким чином: Акцiонери Товариства 31.12.2016 31.12.2015 % % Юридичнi особи (6 осiб) 3,1 24,66 Фiзичнi особи (142 особи) 96,9 75,34 Разом 100 100 2. ОСНОВНI ЗНАЧУЩI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ. Визначення, основа подання та компоненти звiтностi Фiнансову звiтнiсть Товариства пiдготовлено згiдно iз принципом iсторичної собiвартостi. Нижче наведено основнi значущi положення облiкової полiтики, що були застосованi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, регламентованi наказом № 2 вiд 30.12.2015 року. Грошовi кошти Товариства. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в Товариствi вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi документи i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України – гривнi. Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно вiдповiдно до перiоду оренди. У випадку надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012р., датою початку оренди умовно вважається 1 сiчня 2012р. Визнання доходiв i витрат. Доходи Товариства визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Основнi засоби. Основнi засоби Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби – це матерiальнi активи Товариства, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби Товариства облiковуються по об’єктах. Об’єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати, пов’язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна, лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом Товариства. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд Товариства) i утримуються компанiєю на протязi перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: – права користування природними ресурсами; – права користування майном; – права на знаки для товарiв i послуг; – права на об'єкти промислової власностi; – авторськi та сумiжнi з ними права; – iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: – iснує ймовiрнiсть, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; – якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв. На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Зменшення корисностi активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення активiв: – бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; – старiння чи пошкодження активу; – суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; – перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; – суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв. Зобов’язання i резерви. Облiк i визнання зобов’язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи». Зобов’язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 «Виплати працiвникам». В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов’язковi внески в Пенсiйний фонд за своїх працiвникiв в розмiрi, передбаченому законодавством України. Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Товариство визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту Товариства. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв. Пов’язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов’язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов’язанi особи в Товариства наявнi. 3. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд управлiнського персоналу Товариства винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов’язань та потенцiйних зобов’язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Оцiнки та судження постiйно переглядаються та базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних. Судження У процесi застосування облiкової полiтики управлiнським персоналом Товариства були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнiх перiодiв та основних джерел оцiнки невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Резерв сумнiвної заборгованостi Товариство регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi на предмет впевненостi щодо отримання вiдшкодування заборгованостi. Управлiнський персонал, ґрунтуючись на засадах, встановлених в першу чергу принципом обережностi, використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких ймовiрних збиткiв вiд непогашення заборгованостi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв, тощо. Оцiнка здiйснюється, виходячи з iсторичних даних та суджень щодо платоспроможностi та з врахуванням iнших факторiв. Матерiальнi забезпечення та забезпечення по заробiтнiй платi. Товариство визначає подiї, якi негайно не спричинили виникнення зобов'язання, але можуть спричинити його пiзнiше, оскiльки змiни в законодавствi або певнi дiї суб'єкта господарювання спричинили конструктивне зобов'язання. Управлiнський персонал Товариства визначає розмiр можливих витрат, пов’язаних з виконанням певних подiй та визначає ймовiрне збiльшення фонду оплати працi. 4. ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТIВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI У звiтному роцi Товариство застосовувало стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансових звiтiв. При складаннi звiтностi за МСФЗ було застосовано нижче приведенi стандарти: МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»; МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (застосовується Товариством, починаючи зi звiтностi за 2015 рiк); МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах»; МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»; МСБО 8 «Облiковi полiтики: змiни в облiкових оцiнках та помилки»; МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»; МСБО 12 «Податки на прибуток»; МСБО 16 «Основнi засоби»; МСБО 18 «Дохiд»; МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони»; МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти подання»; МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»; МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»; МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи»; МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Наразi управлiнський персонал оцiнює вплив вiд прийняття до застосування МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (набуває чинностi з 01.01.2018р.) та МСФЗ 16 «Оренда» (набуває чинностi з 01.01.2019р.). 5. РЕКЛАСИФIКАЦIЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У звiтному роцi рекласифiкацiї фiнансової звiтностi та виправлення помилок не було. 6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI Примiтки до балансу Примiтка 1 Строки корисного використання основних засобiв: для будiвель – 240 мiсяцiв; для споруд – 180 мiсяцiв; для передавальних пристроїв – 120 мiсяцiв; для транспортних засобiв – 60 мiсяцiв; для iнструментiв, приладiв, iнвентарю – 48 мiсяцiв; для машин та обладнання – 60 мiсяцiв. Розшифровка iнформацiї щодо основних засобiв Тис.грн. Основнi засоби 31.12.2015 31.12.2016 Залишкова вартiсть 1846 1721 Знос 3674 3799 Первiсна вартiсть 5520 5520 В тому числi: Земельнi дiлянки 470 470 Будинки та споруди 3581 3581 Машини та обладнання 1409 1409 Транспортнi засоби 51 51 Iнструменти, прилади та iнвентар 9 9 Станом на 31.12.2015, 31.12.2016 року основнi засоби, що є забезпеченням банкiвських кредитiв, вiдсутнi. Примiтка 2 Класифiкацiя запасiв товариства на звiтну дату: Тис.грн. Запаси 31.12.2015 31.12.2016 Тара й тарнi матерiали 52 27 Iншi матерiали 16 0 Напiвфабрикати 48 47 Готова продукцiя 196 155 Разом: 312 229 Запаси, якi виступали б предметом застави чи будь-якого iншого забезпечення, станом на 31 грудня 2016 року вiдсутнi. Примiтка 3 Тис.грн. 3.1 Дебiторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2016 Дебiторська заборгованiсть покупцiв 93 94 Резерв сумнiвних боргiв - - Разом: 93 94 Для нарахування резерву сумнiвних боргiв, а також способу розрахунку коефiцiєнта сумнiвностi ПАТ обрало метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi i зафiксувало це в наказi про облiкову полiтику. Тобто резерв визначається шляхом оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв. ПАТ проаналiзувало поточну дебiторську заборгованiсть на предмет виявлення сум сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2016р. Оскiльки товариством обрано метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, то аналiзуючи, дебiторську заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю, розрахунки за яку покупець проводить регулярно згiдно з графiком, передбаченим договором, товариство не має сумнiву щодо погашення такої заборгованостi, а отже немає потреби створювати резерв сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2016р. Такий самий пiдхiд застосовується i до заборгованостей за перерахованими авансами. Оскiльки строки виконання зобов’язань, визначенi в договорах, постачальниками не порушуються, або пiдписана додаткова угода про вiдмову вiд подальшого виконання договору, то у товариства немає сумнiвiв щодо виконання постачальниками своїх зобов’язань, отже, не було пiдстав для нарахування резерву. 3.2 Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2016 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 25 17 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 18 Разом: 23 35 Примiтка 4 Товариством протягом 2016 року отримано банкiвськi проценти за депозитами в розмiрi 7 тис.грн. Нижче наведено структуру грошових коштiв станом на звiтну дату ПАТ «Славутський склозавод» Тис. грн. Грошовi кошти 31.12.2015 31.12.2016 Грошi на поточному рахунку в українськiй гривнi 25 99 Iншi рахунки в банку 20 40 Грошi у касi 0 0 Разом: 45 139 Станом на 31.12.2015 грошовi кошти, використання яких Товариством було б неможливе або ускладнене, вiдсутнi. Примiтка 5 Станом на 31.12.2016 року розмiр заявленого та зареєстрованого статутного капiталу Товариства складає 5829,9 тис. грн. Статутний капiтал сформований за рахунок розповсюдження мiж учасниками товариства простих iменних акцiй в кiлькостi 23 319 464 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Сформований статутний капiтал станом на 31.12.2016 року повнiстю сплачений. Тис.грн. Власний капiтал 31.12.2015 31.12.2016 Зареєстрований капiтал 5830 5830 Капiтал у дооцiнках 1077 1077 Примiтка 6 Товариством проведено аналiз кредиторської заборгованостi. Тис.грн. 6.1. Поточна кредиторська заборгованiсть та iншi зобов’язання 31.12.2015 31.12.2016 Векселi виданi 1458 1458 Поточна кредиторська заборгованiсть 6 7 Податковi зобов`язання 10 - Iншi поточнi зобов’язання 2 2 Разом: 1476 1467 6.2. Витрати на персонал Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Витрати на плату працi 162 185 Вiдрахування на соцiальнi заходи 286 276 Разом: 448 461 Єдиними виплатами працiвникам Товариства є короткостроковi виплати: заробiтна плата, одноразовi премiї, внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та iншi виплати i нарахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України. Програми пенсiйного забезпечення Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, Товариство визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони Пов’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони». Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають фактичну контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Товариством, основний управлiнський персонал Товариства i члени їх сiмей. Пiд час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Товариство визначило зв’язаних осiб - провiдний управлiнський персонал Товариства, який складається з голови правлiння, Наглядової ради, Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, головного бухгалтера. У 2016 та 2015 роках виплати провiдному управлiнському персоналу здiйснювалися лише головi товариства та головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати: Вид виплат 2016 рiк 2015 рiк тис. грн. тис. грн. Короткостроковi виплати 109,8 106,8 Виплата дивiдендiв 0 0 Iншi довгостроковi виплати 0 0 Всього: 109,8 106,8 Виплати по закiнченню трудової дiяльностi та iншi довгостроковi виплати не виплачувалися. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Примiтка 7 Структура доходiв Товариства за 2015 та 2016 роки: Тис.грн. 7.1. Дохiд вiд продажу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Дохiд вiд продажу готової продукцiї i товарiв 302 481 Дохiд вiд продажу послуг 551 596 Разом: 853 1077 7.2. Iншi доходи Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 14 0 Прибуток вiд списання кредиторської заборгованостi 0 0 Iншi 14 0 Iншi доходи 0 0 Фiнансовi доходи 9 7 Разом: 23 7 Примiтка 8 Структура витрат Товариства за 2015 та 2016 роки: Тис.грн. 8.1. Собiвартiсть продажу товарiв, робiт, послуг Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Амортизацiя 188 124 Послуги 10 1 Матерiали 276 341 Соцiальне страхування 22 42 Заробiтна плата 57 78 Разом: 553 586 Тис.грн. 8.2. Адмiнiстративнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Амортизацiя 1 1 Послуги 48 40 Матерiали 1 0 Соцiальне страхування 40 24 Заробiтна плата 105 107 Податки 86 127 Банкiвськi % 2 1 Разом: 283 300 Тис.грн. 8.3. Iншi операцiйнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Пiльговi пенсiї 224 234 Iншi 29 44 Разом: 253 278 7. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками Ризик фiнансових iнструментiв Товариство пiдвладне впливу ризикiв, пов’язаних з фiнансовими iнструментами. Фiнансовi iнструменти використовуються Товариством для фiнансування його дiяльностi. Основними фiнансовими iнструментами Товариства є грошовi кошти та їх еквiваленти. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з управлiння валютними ризиками, що виникають в ходi дiяльностi Товариства та джерел його фiнансування. Для дiяльностi Товариства характерна низка фiнансових ризикiв: є ринковий (валютний), кредитний ризики та ризик лiквiдностi. Управлiння ризиками Товариства координується його управлiнським персоналом, який акцентує увагу на активному забезпеченнi короткострокової i середньострокової перспективи потокiв грошових коштiв Товариства за рахунок мiнiмiзацiї впливу фiнансових ризикiв. Товариство не бере активної участi в торгiвлi фiнансовими активами в спекулятивних цiлях. Товариство переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi показники дiяльностi Товариства. Ринковi ризики Товариство пiдпадає пiд вплив ринкових ризикiв через використання специфiчних фiнансових iнструментiв, чутливих до змiни ринкової кон’юнктури, таких як валютний, процентний ризики в результатi здiйснення власної операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi. Ринковi ризики виникають iз вiдкритих позицiй в активах та зобов’язаннях, за якими нараховуються вiдсотки. Валютний ризик Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть на територiї України i її залежнiсть вiд валютного ризику визначається, головним чином, як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Операцiї хеджування Товариство не проводить. Процентний ризик Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки не має процентних зобов’язань. Ризик лiквiдностi Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Завданням Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю при використаннi умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Товариство аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть, залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Основним джерелом коштiв Товариства були кошти отриманi вiд операцiйної дiяльностi. Оборотнi кошти використовуються головним чином для фiнансування iнвестицiй в основнi засоби Товариства та для поповнення оборотного капiталу. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Подiї пiсля звiтної дати Згiдно з вимогами МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» управлiнський персонал Товариства повiдомляє, що пiсля звiтної дати коригуючи подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2016 року, не вiдбувалися. 03 лютого 2017 року. Голова товариства ______________ Мигович I.С. Головний бухгалтер ______________ Шевчук Г.П.
д/н
д/н