Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудиторська фiрма "Iнсайт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33278507
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071,м.Київ,вул.Оболонська,29
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3609 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 006021 26.12.2010
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна