Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Славутський склозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01№180626
3. Дата проведення державної реєстрації
05.12.2001
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
5829900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.19Виробництво i оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних
62.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
46.44Оптова торгiвля фарфором,скляним посудом i засобами для чищення
10. Органи управління підприємства
не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Хмельницька фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
315405
3) поточний рахунок
26008052420673
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок