Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ"Укрекобудiнвест"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження 04116, Київ, Старокиївська,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 534200
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР України,м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2010
Міжміський код та телефон (044)4869137
Факс (044)4869137
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, Київ, Бориса Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР України м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044)2796540,(044)2791325
Факс (044)2791322
Вид діяльності Депозитарна
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП"Аудиторська фiрма"Iнсайт"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 33278507
Місцезнаходження 04071, Київ, Оболонська,29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0662
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2017
Міжміський код та телефон (044)3535657
Факс (044)3535657
Вид діяльності Аудиторська
Опис д/н