Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2017
Кворум зборів** 74.75
Опис Порядок денний:1.Обрання голови та секретаря зборiв.2.Обрання лiчильної комiсiї.3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4.Звiт голови товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016роцi.Затвердження звiту.5.Звiт Наглядової ради.Затвердження звiту.6.Звiт Ревiзiйної комiсiї,Затвердження звiту.7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради,Товариства та Ревiзiйної комiсiї.Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017рiк.8.Затвердження порядку покприття збиткiв за 2016рiк.9.Про змiну типу Товариства.Про змiну найменування Товариства.10.Про внесення змiн до Статуту Товариства.Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.11.Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства,Положення про Правлiння Товариства,Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердження нових редакцiй цих Положень.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.