Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  14.02.2020 18:26:01
Дата здійснення дії: 25.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00293522
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод».

Місцезнаходження: Хмельницька область, місто Славута, вул. Острозька, 68.   повідомляє Дата, час та місце  проведення чергових загальних зборів: „25” березня 2020 року о 12.00 годин у каб.1 у приміщенні Товариства  за адресою: 30000, Хмельницька обл.м. Славута, вул.Острозька,68.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у чергових загальних зборах: з 11.00год. до 11.50год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 19 березня  2020 року станом на 24 годину.

 

Проект порядку денного

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1.1. Для надання роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань Порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«Славутський   склозавод» обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів з числа працівників ПрАТ «Славутський склозавод»» у складі 2 осіб,а саме: Герасимчук Тетяна Анатоліївна , Вакульчук Астра Петрівна..

1.2.Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових  зборів акціонерного товариства  після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

 

 2.Обрання голови та  секретаря  чергових загальних зборів акціонерів Товариства.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:2.1. Головою чергових загальних зборів обрати Стрельчук В.М.;
 секретарем чергових загальних зборів обрати Ковальчук В.М.
 2.2.Затвердити наступний порядок проведення чергових  загальних зборів акціонерного товариства 25 березня 2020року:

  

- Для доповіді Голови правління  

- до 20 хв.

- Для доповіді Голови Наглядової

- до 10 хв.

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.

 

 


   З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

    Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
       Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

 

3. Розгляд звіту правління за 2019рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт голови Правління  за 2019 рік – затвердити.

 Заходи не застосовувати.

 

 4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

Заходи не застосовувати.

  5.  Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства

Проект рішення: Звіт, висновки Ревізійної комісії та баланс Товариства за 2019  рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради,  Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

 Проект рішення: Річні результати діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020р.- затвердити.

 

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Отриманий збиток, у розмірі         грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019  рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не проводити

9.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

 

10. Про відкликання та  обрання  голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: 10.1.Відкликати голову та членів Наглядової ради: Погаєв Олександр Костянтинович - голова Наглядової ради, Сальник Валерій Григорович,

Гончарук Любомир Михайлович

10.2. Обрання  голови та членів Наглядової ради – проект рішення законодавством не передбачений.

 

11. Про відкликання та  обрання  голови та членів Ревізійної комісії товариства .

Проект рішення:11.1.Відкликати голову та членів Ревізійної комісії: Безух Анатолій Вікторович, Лобоха Віктор Іванович, Якуб*як Роман Ярославович.

11.2. Обрання  голови та членів Ревізійної комісії – проект рішення законодавством не передбачений.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

Усього активів

1963

2111

Статутний капітал

5830

5830

Основні засоби 

1355

1450

Довгострокові зобов’язання

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Поточні зобов’язання

1468

1465

Запаси

121

138

Чистий прибуток (збиток)

-6436

-6289

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Грошові кошти та їх еквіваленти

211

246

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

470

617

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

9

 

Адреса власного веб-сайту 00293522.smida.gov.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, в робочі дні з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 за адресою м. Славута, вул. Острозька, 68, у приймальній голови правління, а в день проведення загальних зборів з 11.00 год. до 11.50 год. у місці їх проведення .     

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  голова Правління  Мигович І.С.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (10.02.2020р), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23319464 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб

( 10.02.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –  20027510 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Необхідну інформацію можна отримати за телефоном (03842)  70333

Наглядова рада.