Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.02.2021 10:07:02
Дата здійснення дії: 31.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00293522
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Місцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, буд. 68.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «31» березня 2021 року о 12:00 годин за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, буд. 68, кабінет №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11:00 годин до 11:45 годин в день проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «25» березня 2021р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова Герасимчук Тетяна Анатоліївна, член Вакульчук Астра Петрівна. Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства повноваження лічильної комісії у складі: голова Герасимчук Тетяна Анатоліївна, член Вакульчук Астра Петрівна припинити.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Стрельчук В.М., секретарем Загальних зборів Ковальчук В.М.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

   Рішення Загальних зборів з питання №10 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 25 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати в усній формі.

3.Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

4.Розгляд звіту правління за 2020 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт  правління   про результати  фінансово -  господарської  діяльності  Товариства за  2020 рік прийняти  до  відома  та затвердити  наступні  заходи  :  правлінню  продовжити  виконувати свої  обовязки відповідно до Статуту  Товариства, внутрішніх  положень  та  законодавства  України.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт  наглядової  ради  Товариства за  2020 рік  прийняти  до  відома  та   затвердити  заходи,  викладені  у звіті  наглядової  ради.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2020 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт    та висновки ревізійної  комісії  Товариства  за  підсумками перевірки  фінансово  -  господарської діяльності Товариства  за  2020  рік  затвердити.

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії .

Проект рішення: Визнати  роботу  , правління ,  ревізійної  комісії  та  наглядової  ради -  задовільною. За  результатами  розгляду звітів  правління ,  ревізійної  комісії та  наглядової  ради Товариств  за  2020  рік затвердити :

- звіт правління Товариства  за  2020 рік

- звіт  ревізійної комісії Товариства  за 2020 рік.

- звіт  наглядової  ради Товариства  за  2020  рік.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

9. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Збитки  за результатами діяльності  Товариства у 2020 році у розмірі 113 тис.грн. покрити за рахунок прибутків наступних років.

10. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: У зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити голову правління Безуха Олексія Сергійовича  підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів.

Уповноважити голову правління Безуха Олексія Сергійовича здійснити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Затвердження  внутрішніх  положень Товариства: Про загальні  збори,  Про наглядову раду, Про  виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання цих положень.

Проект рішенняЗатвердити,  у  звязку  із внесенням змін до статуту Товариства, внутрішні  положення Товариства:   Про загальні  збори, Про наглядову раду, Про  виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити голову правління Безуха Олексія Сергійовича підписати вказані положення.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради в наступному складі: голова наглядової ради Погаєв Олександр Костянтинович, члени наглядової ради Сальник Валерій Григорович, Гончарук Любомир Михайлович.

13.Обрання членів наглядової ради.

Відповідно до чинного законодавства проект рішення по кумулятивному голосуванню не передбачений.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління – Безуху О.С. повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній  2019

звітний 2020

Усього активів

1962

1843

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1355

1260

Запаси

121

16

Сумарна дебіторська заборгованість

189

226

Гроші та їх еквіваленти

211

257

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6437

6549

Власний капітал

470

357

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5830

5830

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1486

1492

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(148)

(113)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0.0063)

(0.0048)

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00293522.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 13.00 за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, буд. 68, кабінет голови правління, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Безух О.С., довідки за телефоном:

(067-245-65-12 )  .

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (18.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23 319 464 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (18.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 20 027 510   штук простих іменних акцій.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: ( 067-245-65-12 )     .     Наглядова рада.