Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2012
Дата публікації 21.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Острозька, б.68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова товариства. Тел: 0384222990 26335
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»
місцезнаходження товариства: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, 68
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2012 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул. Острозька, 68, кім. 1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2012р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови Товариства та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2011р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник; Період;
2011; 2010;
Усього активів 3901; 4173;
Основні засоби 2638; 2875;
Довгострокові фінансові інвестиції -; -;
Запаси 405; 373;
Сумарна дебіторська заборгованість 152; 244;
Грошові кошти та їх еквіваленти 330; 275;
Нерозподілений прибуток -; -;
Власний капітал 2355; 2588;
Статутний капітал 5830; 5830;
Довгострокові зобов’язання -; -;
Поточні зобов’язання 1546; 1585;
Чистий прибуток (збиток) -4551; -4318;
Середньорічна кількість акцій(шт.) 23319464; 23319464;
Кількість викуплених власних акцій (шт.) -;-;
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп -;-0;
Чисельність працівників 14; 14;
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул. Острозька, 68, каб.бухгалтерії, а в день проведення загальних зборів- також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства,яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Товариства - Мигович І.С.
Довідки за телефоном ( 03842) 2-63-35 Наглядова рада.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2012 №53 в газеті "Відомості ДКЦПФР"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2012
(дата)