Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2014
Дата публікації 05.03.2014 14:49:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»
місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.., м. Славута, вул.Острозька, 68
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 березня 2014 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл..,м.Славута, вул..Острозька,68, каб.1 , у приміщенні Товариства .
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «24» березня 2014р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4.Звіт голови товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2013році. Затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради.Затвердження звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії.Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії.Визначення основних напрямків діяльності на 2014рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків за 2013рік.
9. Відкликання та обрання голови товариства .
10. Відкликання та обрання \Наглядової ради.
11. Відкликання та обрання Ревізійної комісії


Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник
Період Показник
Період
2013р. 2012р. 2013р. 2012р.
Усього активів 2917 3440 Статутний капітал 5830 5830
Основні засоби 2144 2339 Довгострокові зобов’язання - -
Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 1518 1537
Запаси 200 217 Чистий прибуток (збиток) -5507 -5004
Сумарна дебіторська заборгованість 153 112 Середньорічна кількість акцій (шт.) 23319464 23319464
Грошові кошти та їх еквіваленти 85 207 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Власний капітал 1399 1902 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів,що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково.До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства.
Довідки за телефоном ( 03842) 2-63-35
Наглядова рада.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2014
(дата)