Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2015
Дата публікації 12.03.2015 19:18:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод» місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.., м. Славута, вул.Острозька, 68 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 08 квітня2015 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл..,м.Славута, вул..Острозька,68, каб.1 , у приміщенні Товариства . Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «02»квітня 2015р. станом на 24 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.Обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів. 4.Звіт голови товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2014році. Затвердження звіту. 5. Звіт Наглядової ради.Затвердження звіту. 6. Звіт Ревізійної комісії.Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії.Визначення основних напрямків діяльності на 2015рік. 8. Затвердження порядку покриття збитків за 2014рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) Показник Період Показник Період 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. Усього активів 2533 2917 Статутний капітал 5830 5830 Основні засоби 1956 2147 Довгострокові зобов’язання - Довгострокові фінансові інвестиції Поточні зобов’язання 1476 1518 Запаси 63 200 Чистий прибуток (збиток) -5849 -5505 Сумарна дебіторська заборгованість 119 153 Середньорічна кількість акцій (шт.) 23319464 23319464 Грошові кошти та їх еквіваленти 63 85 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Нерозподілений прибуток - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Власний капітал 1057 1402 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 13 Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів,що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково.До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства. Довідки за телефоном ( 03842) 2-63-35 Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2015
(дата)