Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.07.2015
Дата публікації 25.06.2015 10:39:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод» (Хмельницька область, місто Славута, вул. Острозька, 68 ) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „24” липня 2015 року о 12.00 годин у каб.1 у приміщенні Товариства за адресою: 30000, Хмельницька обл.м. Славута, вул.Острозька,68. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00год. до 11.50год. у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 20 липня 2015 року станом на 24 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Припинення повноважень наглядової ради Товариства. 4. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, в робочі дні з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 за адресою м. Славута, вул. Острозька, 68, у приймальній голови правління, а в день проведення загальних зборів з 11.00 год. до 11.50 год. у місці їх проведення . Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Мигович І.С. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном (03842)2-29-90. Наглядова рада.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.06.2015
(дата)