Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.07.2015
Дата публікації 27.07.2015 23:18:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»» позачергові Загальні збори акціонерів Дата проведення загальних зборів: 24 липня 2015 р., м. Славута, Хмельницька область. Підсумки голосування з питань порядку денного. Всього зареєстровано 14740119 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Питання 1: Обрання лічильної комісії.Товариства Голосували: ЗА -14740119 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Леськів Т.М., члени комісії – Герасимчук Т.А.,Шевчук Г.П. Питання 2: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Голосували: ЗА -14740119 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Обрано голово14740119ю зборів- Стрельчук В.М.., секретарем - Кондратюк В.М.. Питання 3: Припинення повноважень наглядової ради Товариства, Голосували: ЗА - 14740119 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Припинити повноваження наглядової ради Товариства Питання 4:Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів,трудових договорів(контрактів),що укладатимуться з ними,встановлення розміру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами наглядової ради. Голосували: ЗА - 14740119 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно.. Прийнято головою Наглядової ради - Погаєв Олександр Константинович, члени наглядової ради- Терещенко Артур Станіславович, Яковенко Денис Миколайович. Повноваження та обов’язки згідно Статуту Товариства. Винагороду за виконання даних повноважень не одержують. Питання 5: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Голосували: ЗА - 14740119 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Припинити повноваження лічильної комісії. Голова лічильної комісії: підпис (Леськів Т.М.) Члени лічильної комісії: підпис (Герасимчук Т.А.) підпис (Шевчук Г.П.)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.07.2015
(дата)