Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016
Дата публікації 27.02.2016 23:51:42
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»

місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.., м. Славута, вул.Острозька, 68

Дата, час та місце  проведення загальних зборів:   25 березня 2016 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл..,м.Славута, вул..Острозька,68, каб.1 , у приміщенні Товариства .

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «21» березня 2016р. станом на 24 годину.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання голови та  секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.Звіт голови товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2015році. Затвердження звіту.

5. Звіт Наглядової ради.Затвердження звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії.Затвердження звіту  і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії.Визначення основних напрямків діяльності на 2016рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків за 2015рік.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2015р.

2014р.

2015р.

2014р.

Усього активів

2327

2533

Статутний капітал

5830

5830

Основні засоби 

1763

1956

Довгострокові зобов’язання

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Поточні зобов’язання

1482

1476

Запаси

116

63

Чистий прибуток (збиток)

-6062

-5849

Сумарна дебіторська заборгованість

93

119

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Грошові кошти та їх еквіваленти

44

63

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

844

1057

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

7

   

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів,що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково.До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства.

Довідки за телефоном ( 03842) 2-63-35 

                                                                                                                                              Наглядова рада.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2016
(дата)