Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016
Дата публікації 25.03.2016 13:58:15
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»» чергові Загальні збори акціонерів Дата проведення загальних зборів: 25 березня 2016 р., м. Славута, Хмельницька область. Підсумки голосування з питань порядку денного. Всього зареєстровано 16449013 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Питання 1: Обрання голови,та секретаря зборів . Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Обрано головою зборів Стрельчук В.М.., секретарем - Кондратюк В.М. Питання 2: Обрання лічильної комісії. Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Леськів Т.М., члени комісії – Герасимчук Т.А.,Луцик О.В. Питання 3 : Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів . Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено. Питання 4 :Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Затвердження звіту. Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ -(0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 20115році - затверджено. Роботу Товариства визнано задовільною. Питання 5: Звіт Наглядової ради . Затвердження звіту. Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Звіт Наглядової ради за 2015 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. Питання 6: Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства. Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПАТ та баланс Товариства за 2015 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною. Питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Голосували: ЗА -16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії - затверджені. Питання 8: Затвердження порядку покриття збитків за 2015р. Голосували: ЗА - 16449013 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Затверджено порядок покриття збитків за 2015 рік. Порядок покриття збитків за 2015рік за рахунок надходжень майбутніх періодів. Голова лічильної комісії: підпис (Леськів Т.М.) Члени лічильної комісії: підпис (Герасимчук Т.А.) підпис (Луцик О.В.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)