Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2017
Дата публікації 23.02.2017 16:54:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»

(код ЄДРПОУ 00293522)

місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.., м. Славута, вул.Острозька, 68

Дата, час та місце  проведення загальних зборів:   5 квітня 2017 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл..,м.Славута, вул..Острозька,68, каб.1 , у приміщенні Товариства .

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017р. станом на 24 годину.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

   1.Обрання голови та  секретаря зборів.

   2. Обрання лічильної комісії.

   3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

   4.Звіт голови товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016році. Затвердження        звіту.

   5. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту.

   6. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту  і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

   7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії.  Визначення основних напрямків діяльності на 2017рік.

   8. Затвердження порядку покриття збитків за 2016рік.

   9 .Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

   10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про  затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення  уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

   11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства,Положення про Наглядову раду Товариства,Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2016р.

2015р.

2016р.

2015р.

Усього активів

2235

2327

Статутний капітал

5830

5830

Основні засоби 

1638

1763

Довгострокові зобов’язання

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Поточні зобов’язання

1467

1482

Запаси

229

116

Чистий прибуток (збиток)

-6142

-6062

Сумарна дебіторська заборгованість

94

93

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Грошові кошти та їх еквіваленти

138

44

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

765

844

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

9

   

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів,що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково.До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства.

Довідки за телефоном ( 03842) 2-63-35 

                                                                                                                                              Наглядова рада.

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2017
(дата)