Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2017
Дата публікації 05.04.2017 21:32:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство  «Славутський склозавод»»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   05 квітня 2017 р., м. Славута, Хмельницька область.

Підсумки голосування з питань порядку денного.

 

Всього зареєстровано 17 430 294 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Питання 1:  Обрання голови,та секретаря зборів .

Голосували:

ЗА  17 430 294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано головою зборів Стрельчук В.М.., секретарем  - Кондратюк В.М.

Питання 2: Обрання лічильної комісії.

Голосували:

ЗА  -  17 430 294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х  осіб, персонально:

Голова лічильної комісії – Леськів Т.М., члени комісії – Герасимчук Т.А.,Луцик О.В.  

Питання 3 : Затвердження регламенту  та порядку проведення загальних зборів акціонерів .

Голосували:

ЗА  -  17 430 294  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

Питання 4 :Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Затвердження звіту.

Голосували:

ЗА  -   17 430 294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -(0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016році - затверджено. Роботу Товариства  визнано  задовільною.

Питання 5:  Звіт Наглядової ради . Затвердження звіту.

Голосували:

ЗА-17 430 294     (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради за 2016 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

Питання 6: Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

Голосували:

ЗА  - 17 430 294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПАТ та баланс Товариства за 2016 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

Питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на     2017рік.

Голосували:

ЗА  -17 430 294(100%),   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії, та визначення основних напрямків діяльності на 2017рік - затверджені.

Питання 8: Затвердження порядку покриття збитків за 2016р.

Голосували:

ЗА  -17 430 294    (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено порядок покриття збитків за 2016 рік. Порядок покриття збитків за 2016рік за рахунок надходжень майбутніх періодів.

Питання 9: Про зміну типу Товариства.Про зміну найменування Товариства.

Голосували:

ЗА  -17 430 294(100%),   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення про зміну типу Товариства,про зміну найменування Товариства - затвердити. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з ПАТ «Славутський склозавод» на ПрАТ «Славутський склозавод».

Питання 10: Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

ЗА  -17 430 294(100%),   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення про внесення і затвердження змін до Статуту –затвердити. Доручити голові Товариства підписати Статут Товариства ПрАТ «Славутський склозавод» в новій редакції від імені акціонерів та доручити з правом передоручення голові Правління здійснити необхідні дії пов’язані з Державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Питання 11: Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства,Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства,Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Голосували:

ЗА  -17 430 294(100%),   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення про обрання Наглядової ради в складі - Погаєв О.К.,Сальник В.Г.,Гончарук Л.М.- затвердити.. Рішення про обрання  Ревізійної комісії в складі - Безух А.В.,

Лобоха В.І., Якуб’як Р.Я.- затвердити . Рішення про обрання голови Правління Наглядовою радою –затвердити.

 

 

Голова лічильної комісії:     підпис (Леськів Т.М.)

 

Члени лічильної комісії:      підпис (Герасимчук Т.А.)

 

                                              підпис (Луцик О.В.)

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.04.2017
(дата)