Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.05.2017
Дата публікації 18.05.2017 23:43:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які скликаються з ініціативи наглядової ради.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод».

Місцезнаходження: Хмельницька область, місто Славута, вул. Острозька, 68.   повідомляє Дата, час та місце  проведення позачергових загальних зборів: „04” липня 2017 року о 12.00 годин у каб.1 у приміщенні Товариства  за адресою: 30000, Хмельницька обл.м. Славута, вул.Острозька,68.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у позачергових загальних зборах: з 11.00год. до 11.50год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів -   27 червня  2017 року станом на 24 годину.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування)

 

1.Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: 1.1. Для надання роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань Порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ«Славутський   склозавод» обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів з числа працівників ПАТ «Славутський склозавод»» у складі 2 осіб,а саме: Герасимчук Тетяна Анатоліївна , Луцик Ольга Вікторівна.

1.2.Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових  зборів акціонерного товариства  після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

 2.Обрання голови та  секретаря  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:2.1. Головою позачергових загальних зборів обрати Стрельчук В.М.;
 секретарем позачергових загальних зборів обрати Шевчук Г.П..
 2.2.Затвердити наступний регламент позачергових  загальних зборів акціонерного товариства 04липня 2017року:

  

- Для доповіді Голови товариства  по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.


       Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
       Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

 

3.Відміна рішень, прийнятих загальними зборами  акціонерів (протокол  №1 від

05.04.2017р.) про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства, затвердження нової редакції  Статуту Товариства,  про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства,Наглядову раду Товариства,Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: 3.1.Відмінити  рішення, прийнятих загальними зборами  акціонерів (протокол  №1 від 05.04.2017р.) про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства, затвердження нової редакції  Статуту Товариства,  про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства,Наглядову раду Товариства,Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

4.Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:4.1.Змінити тип Товариства- з публічного на приватне .

4.2.Змінити найменування Товариства-з Публічного акціонерного товариства «Славутський склозавод» на Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод»

4.3. Доручити з правом передоручення голові Правління  здійснити необхідні дії по  зміні типу і найменування  товариства відповідно до чинного законодавства

5. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Славутський склозавод». Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:5.1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Славутський склозавод» в новій редакції.

5.2.Доручити  Голові  Товариства підписати Статут Товариства ПрАТ «Славутський склозавод» в новій редакції від імені його акціонерів та доручити з правом передоручення голові Правління здійснити необхідні  дії, пов’язані з Державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

6. Затвердження Положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження особи на підписання положень.

Проект рішення:6.1.Затвердити положення Про загальні збори,Про наглядову раду,Про виконавчий орган,Про ревізійну комісію.

6.2.Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання положень Про загальні збори,Про наглядову раду,Про виконавчий орган,Про ревізійну комісію.

7. Про відкликання та  обрання  голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:7.1.Відкликати голову та членів Наглядової ради.

7.2.Обрати Наглядову раду терміном на 3 роки в кількості 3-ох осіб.

8. Про відкликання та  обрання  голови та членів Ревізійної комісії товариства .

Проект рішення:8.1.Відкликати голову та членів Ревізійної комісії.

8.2.Обрати Ревізійну комісію терміном на 3 роки в кількості 3-ох осіб.

9. Про відкликання голови  Товариства

Проект рішення:9.1.Відкликати голову Товариства ПАТ «Славутський склозавод».

 

Адреса власного веб-сайту 00293522.smida.gov.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, в робочі дні з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 за адресою м. Славута, вул. Острозька, 68, у приймальній голови правління, а в день проведення загальних зборів з 11.00 год. до 11.50 год. у місці їх проведення . Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  Голова правління  Мигович І.С.

Необхідну інформацію можна отримати за телефоном (03842)2-29-90

Наглядова рада.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.05.2017
(дата)