Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2018
Дата публікації 21.02.2018 10:24:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вул.Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова правління. Тел: (03842)70333
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод»

(код ЄДРПОУ 00293522)

Місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.,м.Славута, вул.Острозька,68

 Дата, час та місце  проведення загальних зборів: « 11 »   квітня 2018 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул. Острозька, 68, кім. 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –«04» квітня 2018 р. станом на 24 годину.    

 

Проект порядку  денного перелік питань, що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

2.Обрання голови та  секретаря зборів.

 3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2017році. Затвердження звіту.

5. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту  і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків за 2017рік.

9.  Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2017р.

2016р.

2017р.

2016р.

Усього активів

2189

2235

Статутний капітал

5830

5830

Основні засоби 

1544

1638

Довгострокові зобов’язання

 

-

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Поточні зобов’язання

1467

1467

Запаси

165

229

Чистий прибуток (збиток)

-6207

-6142

Сумарна дебіторська заборгованість

 

94

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Грошові кошти та їх еквіваленти

198

138

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

700

765

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

9

   

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства.

Довідки за телефоном ( 03842) 7-03-33

                                                                                                                                              Наглядова рада.

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.02.2018
(дата)