Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2019
Дата публікації 21.02.2019 18:20:24
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вул.Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова правління. Тел: (03842)70333
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод»

(код ЄДРПОУ 00293522)

Місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.,м.Славута, вул.Острозька,68

 Дата, час та місце  проведення загальних зборів: « 17 »   квітня 2019 року об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул. Острозька, 68, кім. 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-50 годин  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –«11» квітня 2019 р. станом на 24 годину.    

 

Проект порядку  денного перелік питань, що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

2.Обрання голови та  секретаря зборів.

 3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018році. Затвердження звіту.

5. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту  і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2019рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків за 2018рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

Усього активів

2111

2189

Статутний капітал

5830

5830

Основні засоби 

1450

1544

Довгострокові зобов’язання

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Поточні зобов’язання

1465

1467

Запаси

138

165

Чистий прибуток (збиток)

-6286

-6207

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23319464

23319464

Грошові кошти та їх еквіваленти

246

198

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

620

700

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 

9

   

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносять до порядку денного обов’язково. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства.

Довідки за телефоном ( 03842) 7-03-33

                                                                                                                                              Наглядова рада.

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.02.2019
(дата)