Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова товариства       Мигович Iрина Станiславiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Славутський склозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 30000 Славута Острозька,68
4. Код за ЄДРПОУ 00293522
5. Міжміський код та телефон, факс (03842)22990 (03842)70333
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №126 Вiдомостi з цiнних паперiв та фондового ринку 07.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00293522.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.07.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Погаєв Олександр Костянтинович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Погаєв Олександр Костянтинович, який займав посаду Голова Наглядової ради , припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Терещенко Артур Станiславович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Терещенко Артур Станiславович, який займав посаду Член Наглядової ради , припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi -3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Яковенко Денис Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Яковенко Денис Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради , припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi -3 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Дмитрiв Наталя Йосипiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
4. Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Дмитрiв Наталя Йосипiвна, яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї , припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Якуб*як Роман Ярославович д/н д/н
д/н
0.009648
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Якуб’як Роман Ярославович, який займав посаду Член Ревiзiйної комiсiї , припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.009648%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 562.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi -3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Лобоха Вiктор Iванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Лобоха Вiктор Iванович, який займав посаду Член Ревiзiйної комiсiї , припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi -3 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 припинено повноваження Голова товариства Мигович Iрина Станiславiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Посадова особа Мигович Iрина Станiславiвна, яка займала посаду Голова Товариства , припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi -3 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 обрано Голова Наглядової ради Погаєв Олександр Костянтинович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» та рiшенням Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Погаєв Олександр Костянтинович обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:Заступник Директора юридичного департаменту корпорацiї «Укрбудматерiали», Директор юридичного департаменту корпорацiї «Укрбудматерiали».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Наглядової ради Сальник Валерiй Григорович д/н д/н
д/н
5.000003
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» та рiшенням Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Сальник Валерiй Григорович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.000003%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 291493.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова корпорацiї «Укрбудматерiали»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Наглядової ради Гончарук Любомир Михайлович д/н д/н
д/н
5.000003
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» та рiшенням Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Гончарук Любомир Михайлович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.000003 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 291493.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: президент ТОВ «Юридична компанiя «Юрiс Арбiтрiум»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Безух Анатолiй Вiкторович д/н д/н
д/н
49.845691
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» та рiшенням Ревiзiйної комiсiї товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї товариства вiд 04.07.2017р. Безух Анатолiй Вiкторович обрано на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 49.845691%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2905937.00грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Президент корпорацiї «Укрбудматерiали».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Лобоха Вiктор Iванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» та рiшенням Ревiзiйної комiсiї товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. Лобоха Вiктор Iванович обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Вiлiана» Голова правлiння ПАТ «Укргеолбудм».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Якуб*як Роман Ярославович д/н д/н
д/н
0.004698
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ »Славутський склозавод» товариства вiд 04.07.2017р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї товариства вiд 04.07.2017р. Якуб’як Роман Ярославович обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.004698 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 562.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод», тимчасово безробiтнiй
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.07.2017 обрано Голова Правлiння Мигович Iрина Станiславiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 04.07.2017р.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ »Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р. . у зв’язку з призначенням колегiального виконавчого органу ( протокол №1 Наглядової Ради ПрАТ «Славутський склозавод» вiд 04.07.2017р.)

14. Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.07.2017р. у зв’язку з призначенням колегiального виконавчого органу.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Мигович Iрина Станiславiвна обрано на посаду Голова Правлiння Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова Товариства ПАТ «Славутський склозавод»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Правлiння Шевчук Галина петрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.07.2017р. у зв’язку з призначенням колегiального виконавчого органу.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Шевчук Галина Петрiвна обрано на посаду Член Правлiння Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «Славутський склозавод»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

04.07.2017 обрано Член Правлiння Леськiв Тетяна Миронiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 04.07.2017р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.07.2017р. у зв’язку з призначенням колегiального виконавчого органу.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства вiд 04.07.2017р. Леськiв Тетяна Миронiвна обрано на посаду Член Правлiння Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на посадi -3 роки.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер ПАТ «Славутський склозавод»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.