Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правлiння       Мигович Iрина Станiславiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Славутський склозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 30000 м.Славута вул.Острозька,68
4. Код за ЄДРПОУ 00293522
5. Міжміський код та телефон, факс (03842)22990 (03842)70333
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00293522.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 06.07.2017 Публiчне акцiонерне товариство"Славутський склозавод" Приватне акцiонерне товариство"славутський склозавод"
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р. ПАТ"Славутський склозавод"(протокол №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.07.2017р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться а ЄДР- 06.07.2017р.Повне найменування акцiонерного товариства до змiни- Публiчне акцiонерне товариство "Славутський склозавод".Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни -Приватне акцiонерне товариство"Славутський склозавод"