Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова Товвариства       Мигович Iрина Станiславiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Славутський склозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 30000 м.Славута Острозька,68
4. Код за ЄДРПОУ 00293522
5. Міжміський код та телефон, факс (03842)22990 (03842)26335
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.07.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 142 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 30.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.07.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Миронович Артем Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
д/н
24.07.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Терещенко Артур Станiславович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
д/н
24.07.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Яковенко Денис Миколайович д/н д/н
д/н
4.208
Зміст інформації:
д/н
24.07.2015 обрано Голова Наглядової ради Погаєв Олександр Костянтинович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
д/н
24.07.2015 обрано Член Наглядової ради Терещенко Артур Станiславович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
д/н
24.07.2015 обрано Член Наглядової ради Яковенко Денис Миколайович д/н д/н
д/н
4.208
Зміст інформації:
д/н