Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова товариства       Мигович Iрина Станiславiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариств"Славутський склозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 30000 Славута Острозька,68
4. Код за ЄДРПОУ 00293522
5. Міжміський код та телефон, факс 0384222990 0384226335
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 30.03.2017 фiзична особа - 49.001512 49.845691
Зміст інформації:
За наслiдками придбання зазначеного пакету голосуючих акцiй,змiнився розмiр частки фiзичної особи у статутному капiталi ПАТ "Славутський склозавод" з 49.001512% до 49,845691%
2 30.03.2017 ПрАТ "ТД "Укрбудматерiали" 30930784 21.536185 0
Зміст інформації:
Розмiр частки ПрАТ"ТД"Укрбудматерiали"(код за ЄДРПОУ 30930784,мiсцезнаходження м.Київ, вул.Пестеля,9) до змiни пакета акцiй становив 21.536185% статутного капiталу ПАТ "Славутський склозавод",, розмiр частки ПрАТ"ТД"Укрбудматерiали" пiсля змiни пакета акцiй ПАТ "Славутський склозавод" становить 0%
3 30.03.2017 фiзична особа - 0 24.899997
Зміст інформації:
Розмiр частки акцiонера-фiзичної особи до змiни пакета акцiй становив 0% статутного капiталу ПАТ»Славутський склозавод», розмiр частки акцiонера-фiзичної особи пiсля змiни пакета акцiй ПАТ «Славутський склозавод»становить 24.899997%.